Úvodní strana / Informace / Roste export biomléka i počet masného skotu

Roste export biomléka i počet masného skotu


V ekologickém zemědělství (EZ) dominují farmy s pastevním chovem masného skotu a dále ovcí a koz hospodařící v méně příznivých oblastech (v průměru 83% podíl trvale travních porostů - TTP), zatímco v běžném konvenčním zemědělství převládají podniky s polní a smíšenou výrobou nacházející se zejména mimo oblasti LFA (v průměru jen 20% podíl TTP). Významný podíl ekofarem se nachází v oblastech LFA či ZCHÚ, kde intenzivní forma hospodaření není cílem, ale není ani možná.

Vývoj počtu zvířat v EZ má stoupající tendenci

Počet masného skotu i objem hovězího masa z ekofarem se od roku 2004 více jak zdvojnásobil. Čtyřicet procent zástavu jde však na export, který roste o 20 procent ročně. V rámci exportu je v biokvalitě prodána téměř polovina hovězího masa, zatímco zástav je téměř všechen prodán bez certifikátu (90 % zvířat). Podobně na domácím trhu jsou téměř všechna zástavová zvířata prodána do konvenčních chovů. Maso je v biokvalitě na domácím trhu uplatněno jen z 20 procent produkce.

Roste export biomléka

Vzrůstá export biomléka do Německa – nyní již třetina biomléka směřuje za hranice a navíc pětina mléka je u nás použita bez certifikace.

Ke konci roku 2015 vzrostl počet zpracovatelů biomléka na 71 subjektů (z 20 v roce 2007), z toho téměř 3/4 (51) jsou faremní zpracovatelé (pětinásobné navýšení z původních 10 faremních zpracovatelů biomléka v roce 2007).

Produkce biomléka z ekofarem v roce 2014 dosáhla zhruba 30 mil. litrů. Většina kravského mléka (93 %) je prodána ke zpracování do mlékáren, zbylých 7 % zůstává na farmách pro faremní zpracování a ke krmení telat. Jen malá část vykoupeného biomléka (2 mil. litrů) se v současné době prodává bez certifikátu přímo do konvenčního zpracování.

Zhruba třetina vykoupeného biomleka v ČR je vyvezena (9 milionů litrů). Zbylých 60 % objemu (16 mil. litrů) je vykupováno domácími mlékárnami taktéž v biokvalitě, avšak třetina nakoupené biosuroviny nakonec končí ve výrobě konvenčních mléčných výrobků. Jedním z hlavních důvodů k tomu je nízký zájem spotřebitelů v České republice. „Biomléko ve vyšší kvalitě umíme v České republice vyrobit, a to i v nadstandardní kvalitě. O senné biomléko či biomléko vyrobené dle standardů Demeter, které požadují výrazně vyšší kvalitu, je v cizině zájem. Třetina veškerého biomléka se vyváží do sousedního Německa, kde se zpracovává,“ uvedla Kateřina Urbánková, manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců.

Ke konci roku 2014 se chovu mléčných krav věnovalo 135 farem, v roce 2008 to bylo 33 farem. Počet bio dojnic se dnes pohybuje okolo 7 tisíc kusů a představuje přibližně 2 % z celkového stavu dojnic v ČR. Za posledních deset let vzrostl počet dojnic v EZ 2,5krát (v konvenci naopak počet dojnic za stejné období o 20 % klesl) a produkce biomléka se zvýšila až trojnásobně na téměř 30 mil. litrů v roce 2014, což odpovídá 1 % celkové produkce mléka v ČR.

Růst produkce biomléka v ČR je dán jak rostoucím počtem ekofarem s chovem mléčného skotu, tak rostoucí užitkovostí dojnic v EZ, která kopíruje růst užitkovosti v konvenčních chovech. V posledních letech se průměrná užitkovost v EZ dle šetření ÚZEI pohybuje okolo 4 500 litrů na dojnici a rok, což představuje 60 - 65 % užitkovosti v konvenci. 

Zdroj: Andrea Hrabalová, UZEI, data zdroj ÚZEI, MZe


Kontaktní informace

BUREAU VERITAS
CERTIFICATION CZ, s.r.o.

Divize CERTIFIKACE
Olbrachtova 1, Praha 4, 140 02


+420 210 088 267 +420 605 295 601


info@bureauveritas.cz

 
 


Další kontakty

Napsat nám můžete i prostřednictvím kontaktního formuláře.

Kontaktní formulář