Úvodní strana / Informace / Společná zemědělská politika po reformě: Dotace na ozelenění, ekozemědělství a dobré podmínky zvířat

Společná zemědělská politika po reformě: Dotace na ozelenění, ekozemědělství a dobré podmínky zvířat


Ministerstvo zemědělství zveřejnilo na svých stránkách v rámci nové Společné zemědělské politiky EU pro období 2015 až 2020 šestý článek s názvem Dotace na tzv. ozelenění neboli greening, na opatření Ekologického zemědělství a Dobré životní podmínky zvířat.

Dotace na opatření Ekologického zemědělství a Dobré životní podmínky zvířat

V novém programovém období 2014 – 2020 v rámci Programu rozvoje venkova bude Ekologické zemědělství (EZ) prováděno jako samostatné opatření, které je ustanoveno článkem 29 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013. I přesto, že je EZ vyčleněno jako samostatné opatření mimo Agroenvironmentálně - klimatická opatření, princip zůstává totožný s programovým obdobím 2007 – 2013. Opatření bude realizováno formou pětiletých závazků.

Zemědělci žádající o zařazení do závazku v opatření EZ budou povinni být nejpozději ke dni podání žádosti o zařazení do opatření registrovanými ekologickými zemědělci dle zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství (zákon o EZ), v platném znění. Dále bude do opatření umožněn vstup pouze zemědělcům bez souběžné konvenční produkce, s výjimkou kultur, které není možné dle zákona o EZ obhospodařovat ekologicky, např. rybník. Platby budou poskytovány pouze těm žadatelům, kteří splní podmínku tzv. „aktivního zemědělce“ (téma Aktivního zemědělce bude součástí příštího textu tohoto seriálu – pozn. red.). V rámci podpory EZ ovocnářství a pěstování zeleniny budou žadatelé povinni prokázat dosaženou produkci. Bez prokázání dosažené produkce nebude žadateli v daném roce poskytnuta dotace. Všechny tyto podmínky mají za cíl zefektivnit poskytování podpor v rámci EZ a zvýšit důvěryhodnost systému ekologického zemědělství jako takového.

Zemědělci budou moci v opatření EZ žádat o podporu na travní porosty, sady intenzivní, sady ostatní a sady krajinotvorné, pěstování zeleniny a speciálních bylin, vinice, chmelnice a na speciální postupy a pěstování ostatních plodin na orné půdě.

Více: http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/.../dotace-na-tzv-ozeleneni-neboli-greening.html

Bureau Veritas nabízí kontrolu a certifikaci produktů ekologického zemědělství. K této činnosti jsme pověřeni Ministerstvem zemědělství ČR podle § 29 zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a akreditováni Českým institutem pro akreditaci (ČIA) podle normy ČSN EN 45011.

Našimi klienty tak mohou být všichni ekologičtí zemědělci, ekologičtí včelaři, výrobci biopotravin, obchodníci s biopotravinami, producenti a zpracovatelé osiv a krmiv apod., kteří se chtějí registrovat na Ministerstvu zemědělství jako osoby podnikající v ekologickém zemědělství a chtějí své produkty označovat jako produkty ekologického zemědělství v souladu s platnými legislativními předpisy (zákon č. 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství a nařízení Rady (ES) 834/2007 o ekologické produkci).

SLEVA 30 % pro nové žádosti do EKO již od 1.8.2014!

Využijte slevovou akci pro podání přihlášky do ekologického zemědělství. Bureau Veritas poskytuje 30% slevu ze základní sazby již od 1.8.2014 do 30.11.2014.

Zájemce vyplní Žádost o zařazení do kontrolního a certifikačního systému, která je k dispozici na adrese: http://www.ekozemedelstvi.cz/files/...systemu_EZ.docx

Vyplněnou a podepsanou žádost nám zašlete.

Více:
Manažer divize AGRI - Ing. Iva Vrkočová
+420 210 088 247, iva.vrkocova@cz.bureauveritas.com

 

Kontaktní informace

BUREAU VERITAS
CERTIFICATION CZ, s.r.o.

Divize AGRI
Olbrachtova 1, Praha 4, 140 02


+420 210 088 267 +420 605 295 601


info@bureauveritas.cz

 
 


Další kontakty

Napsat nám můžete i prostřednictvím kontaktního formuláře.

Kontaktní formulář