Úvodní strana / Informace / Zavedou se přísnější evropské limity pro rezidua v biopotravinách?

Zavedou se přísnější evropské limity pro rezidua v biopotravinách?


Do Evropského parlamentu přichází ke schválení kontroverzní nařízení o ekologickém zemědělství.

Zpřísní se evropské limity pro rezidua v biopotravinách nebo zůstanou na úrovni běžných potravin? V České republice již dnes biopotraviny s obsahem reziduí nad 0,01 mg/kg nesmí být certifikovány jako bio. Evropská komise je pro zavedení limitů, Rada ministrů nesouhlasí. O finální podobě nařízení rozhodne až trialog mezi Evropskou komisí, Radou a Parlamentem.

Na jaře roku 2014 zveřejnila Evropská komise návrh nového nařízení pro ekologické zemědělství. Jednou z řady změn, které reagují na významný rozvoj ekologického zemědělství ve světě a více reflektují očekávání spotřebitelů, je zavedení přísnějšího limitu pro rezidua pesticidů v biopotravinách. Ten by na jednu stranu umožnil spotřebitelům lepší transparentnost, na druhou stranu by kladl na ekozemědělce zodpovědnost i za jím nezaviněnou kontaminaci. Rada ministrů EU dne 16. 6. 2015 ve svém stanovisku toto zpřísnění odmítla. Návrh nařízení je nyní připraven do Evropského parlamentu. V platnost by měl vejít v roce 2017.

Budou mít biopotraviny přísnější limit pro obsah reziduí pesticidů?

Stávající evropský předpis je koncipován tak, aby umožňoval rozvoj ekologické produkce a zároveň zohledňoval dílčí specifika členských států. Zvyšující se nároky spotřebitelů však v posledních letech otevírají diskuzi nad dostatečností těchto předpisů. Podle výzkumů veřejného mínění se ukazuje, že spotřebitelé očekávají přísnější definování kvality i větší čitelnost kontroly.

Takovým příkladem je výskyt reziduí pesticidů v biopotravinách. V současné době platí v EU pro biopotraviny stejné hygienické hodnoty maximálních reziduálních limitů (MRL) jako pro konvenční potraviny a jejich výskyt není stávajícím nařízením Rady explicitně zakázán. Předpokládaná nepřítomnost reziduí pesticidů vychází ze zákazu jejich aplikace při pěstování, v chovu a při výrobě biopotravin. Jak se z analýz ukazuje, při současném všeobecném zamoření prostředí se náhodným kontaminacím ale lze jen těžko vyhnout. I přesto, že jsou nálezy reziduí v biopotravinách (pokud se nejedná o záměrnou kontaminaci ze strany zemědělce nebo výrobce) hluboko pod povoleným limitem (MRL) pro konvenční potraviny, přijímá je veřejnost s nedůvěrou. Z těchto důvodů Evropská komise ve svém přeloženém návrhu nařízení stanovila limit 0,01 MRL pro rezidua pesticidů v biopotravinách. Ty, ve kterých by byla nalezena rezidua nad tento limit, by v budoucnu nebylo možné certifikovat jako bio.

Bouřlivé diskuze nad přísnějšími limity

Návrh decertifikačního limitu kritizovala řada nevládních organizací v čele s IFOAM, které upozorňují na nerespektování zásady „znečištění platí znečišťovatel“, a na absenci opatření, která by ekozemědělce chránila před nezaviněnou kontaminací. „Znečištění zemědělskými chemikáliemi v prostředí stále stoupá. Nelze trestat poctivého ekozemědělce za kontaminovanou produkci tím, že se mu odebere automaticky certifikace, bez prokázání viny, že pesticidy použil on.“ říká Marco Schlüter z IFOAM EU. Upozorňuje, že nové nařízení stanovením limitu ve finální biopotravině zcela nahrazuje procesní přístup (pesticidy se v EZ nepoužívají) za přístup orientovaný pouze na finální produkt (pesticidy nesmí v biopotravinách být), což by mohlo vést pouze ke kontrole finální biopotraviny a důraz na proces by byl potlačen.

Zdroj: Bio.info

Bureau Veritas nabízí kontrolu a certifikaci produktů ekologického zemědělství. K této činnosti jsme pověřeni Ministerstvem zemědělství ČR podle § 29 zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a akreditováni Českým institutem pro akreditaci (ČIA) podle normy ČSN EN 45011.

Našimi klienty tak mohou být všichni ekologičtí zemědělci, ekologičtí včelaři, výrobci biopotravin, obchodníci s biopotravinami, producenti a zpracovatelé osiv a krmiv apod., kteří se chtějí registrovat na Ministerstvu zemědělství jako osoby podnikající v ekologickém zemědělství a chtějí své produkty označovat jako produkty ekologického zemědělství v souladu s platnými legislativními předpisy (zákon č. 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství a nařízení Rady (ES) 834/2007 o ekologické produkci).

Více:
Manažer divize AGRI - Ing. Iva Vrkočová
+420 210 088 247, iva.vrkocova@cz.bureauveritas.com

Kontaktní informace

BUREAU VERITAS
CERTIFICATION CZ, s.r.o.

Divize CERTIFIKACE
Olbrachtova 1, Praha 4, 140 02


+420 210 088 267 +420 605 295 601


info@bureauveritas.cz

 
 


Další kontakty

Napsat nám můžete i prostřednictvím kontaktního formuláře.

Kontaktní formulář